Атестація

Атестація 
Атестація педагогічних працівників – це визначення їхньої відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюються категорія та відповідний посадовий оклад (ставка заробітної плати) у межах схеми посадових окладів.
Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України "Про освіту" (стаття 54) з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Положення про атестація. 

Переглянути.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10


ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЩОРОКУ ДО 20 ВЕРЕСНЯ
1. Створюються атестаційні комісії І, II, III рівнів:
• І рівень — атестаційні комісії закладів освіти;
• II рівень — атестаційні комісії районних (місь­ких) відділів (управлінь) освіти;
• III рівень — обласна атестаційна комісія при Головному управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації.
2. Про створення атестаційних комісій та затвер­дження їх складу видається наказ у закладах освіти.
3. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою від семи осіб.
4. Атестаційні комісії всіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атеста­ційної комісії. Персональний склад атестацій­них комісій протягом року може змінюватися.
5. Атестаційні комісії всіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних ор­ганів управління освіти, представників проф­спілок, методичних і психологічних служб. До складу атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ, організацій, об'єднань громадян (за згодою).
6. Атестаційні комісії всіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секрета­ря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керів­ника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

ДО 10 ЖОВТНЯ

До відповідної атестаційної комісії подають:
· списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;
· заяви педагогічних працівників про позачер­гову атестацію;
· про перенесення строку атестації;
· подання керівника або педагогічної ради за­кладу про присвоєння працівникові квалі­фікаційної категорії, педагогічного звання, а також пониження категорії педагогічному працівникові в разі зниження ним рівня про­фесійної діяльності.

ДО 20 ЖОВТНЯ

Атестаційна комісія:
• затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;
• графік роботи атестаційної комісії;

ДО 15 БЕРЕЗНЯ

Атестаційна комісія:
· організовує вивчення системи й досвіду роботи кожного педагогічного працівника, який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань педагогічних рад, кафедр, методичних об’єднань, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань.

ДО 16 СІЧНЯ

Подати до міського методичного кабінету методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист» для схвалення науково-методичними радами міського методичного кабінету, Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

ДО 1 БЕРЕЗНЯ

Подати до атестаційної комісії відповідного рівня характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі методичних об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією.

ДО 18 БЕРЕЗНЯ

Узагальнюються результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються.

ДО 23 БЕРЕЗНЯ

Завершується робота з атестації педагогічних працівників установ і закладів освіти міста, яка здійснювалась атестаційними комісіями І рівня.

ДО 23 БЕРЕЗНЯ

Видається наказ «Про результати атестації ».
Наказом на підставі рішення атестаційної комісії освітнього закладу, оформленого протоколом, встановлюються (підтверджуються) тарифні розряди, присвоюються кваліфікаційні категорії (педагогічні звання), встановлюється відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням) з дня прийняття кожного відповідного рішення.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Навчальні кабінети