понеділок, 16 серпня 2021 р.

Навчальні кабінети

 Вимоги до шкільного кабінету 


1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо-та відеоматеріали. Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки.
2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.

3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методич­них матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стела­жі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розта­шувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.
4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.
5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.
10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов’язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільнихумінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
12. Критерії оцінювання навчальних досягнень.
13. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.
14. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо.
Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.
Необхідною документацією шкільного кабінету є:
1. Паспорт кабінету.
2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті.
3. Положення про навчальний кабінет.
4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.
5. Основна навчально-методична документація.
6. Матеріали позакласної роботи.
7. Розклад зайнятості кабінету.

пʼятниця, 13 серпня 2021 р.

Навчальні кабінети

 

                                                      Нормативні документи 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних   закладів  (наказ МОН від 20.07.2004 № 601) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і  STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 №574) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 № 1423, визначені загальні й спеціальні вимоги до матеріально-технічного і науково-методичного оснащення. ПЕРЕГЛЯНУТИ

Типовий перелік вимоги до засобів навчання й обладнання:комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та ХІМІЇ. ПЕРЕГЛЯНУТИ 

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (наказ МОН від  07.02.2020  № 143) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Перелік  документів навчальних кабінеті                                                      
Положення про шкільний кабінет;

• акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті;

• паспорт кабінету;

•  інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

• посадова інструкція завідувача кабінетом;

• атестаційний лист кабінету;

• журнал інструктажу учнів з техніки безпеки в кабінеті (для кабінетів з підвищеною небезпекою)

• план роботи кабінету, перспективний план; інвентарна книга; шаблон

Кабінет географії

Кабінет географії відносять до кабінетів природничо-математичних предметів.


   Вимоги до оснащення кабінету географії ПЕРЕГЛЯНУТИ

Паспорт кабінету географії зразок